Polityka prywatności

Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Pani/Pana o zasadach dotyczących pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych przedstawia Politykę prywatności, która zgodna jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2018 r. poz. 1000). Administrator Danych Osobowych ma nadzieję, że Polityka Prywatności pomoże Pani/Panu zrozumieć, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, które przekazujecie mu Państwo.

Definicje

1.Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
4. Użytkownik, Klient – osoba fizyczna, która w sposób dobrowolny podaje dane osobowe Administratowi, odwiedza stronę www Administratora.

Administrator Danych Osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Myjnia Plaza Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec, dalej Administrator, Myjnia Plaza Sp. z o.o.
2) Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres: e-mail: dwr.businessgroup@gmail.com.pl pocztowy: Myjnia Plaza Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych, sposób ich pozyskania, cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.


1. Administrator zbiera dane osobowe zwykłe:
imię,
nazwisko,
adres E-MAIL,
numer kontaktowy,
oraz informacje uzyskiwane podczas korzystania ze Stron – wśród nich mogą być: adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. Myjnia Plaza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny. pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika.
2. Administrator przetwarza ww. dane dobrowolnie uzyskiwane od Pani/Pana podczas: a) wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www; b) wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej; c) rozmów telefonicznych; d) korespondencji e-mail; e) przekazania przez Panią/Pana do nas dokumentów; f) składania przez Panią/Pana zamówień i zapytań; g) spotkań z naszymi pracownikami i przedstawicielami.
3. Dane osobowe Administrator przetwarza na podstawie obowiązujących przepisów i w celach określonych poniżej: a) obowiązujących przepisów prawa, w celu realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit. c); b) zawartych umów, w celu realizacji postanowień danej umowy, w tym reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b); c) na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach marketingowych; otrzymywania wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach, wyprzedażach, d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, do celów statystycznych i analitycznych ze względu na uzasadniony interes Administratora - (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw; e) właściwego dopasowania Stron do potrzeb Użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności stron (art. 6 ust. 1 lit f RODO), Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale w niektórych przypadkach może być konieczne. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych może uniemożliwić dokonanie rezerwacji na wykonanie usługi, otrzymanie oferty sprzedażowej, korzystanie z akcji promocyjnych, otrzymywanie informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.

Udostępnianie i powierzenie danych

1. Pani/Pana dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych przez prawo zgodnie z Rozporządzeniem RODO, niniejszą polityką z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa stosowanych przez Administratora.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru)
b) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne)
c) innym spółkom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych
d) pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania
e) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych,
f) odbiorcom danym osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane,
b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji,
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania,
d) do czasu złożenia sprzeciwu, gdy przetwarzanie dokonywane jest w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

Prawa przysługujące klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b) usunięcia,
c) ograniczenia przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany pkt. III niniejszej Polityce prywatności lub elektronicznej na adres mailowy e-mail: dwr.businessgroup@gmail.com.pl
2. Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu (zgodnie za art. 21 RODO), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

Mechanizm cookies

1.W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Stron. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszej Strony. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Stron.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Stron.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na Stronach. Myjnia Plaza Sp. z o.o. korzysta z narzędzi Google służących do analizowania działań Użytkowników Stron. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez Myjnia Plaza Sp. z o.o.
5. Myjnia Plaza Sp. z o.o. przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
1. właściwego dopasowania Stron do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
3. tworzenia statystyk oglądalności Stron, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Sposoby blokowania przyjmowania plików cookies są szczegółowo opisane na stronach producenta danej przeglądarki.
5. Myjnia Plaza Sp. z o.o. informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).