Kaluzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanej dalej RODO, Myjnia Plaza Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec informuje, iż :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myjnia Plaza Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec;
2) inspektorem ochrony danych w Myjnia Plaza Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 52a, 59-900 Zgorzelec;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
- realizacji zawartej między stronami umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podejmowania wszelkich działań zmierzających do wykonania umowy np. w celu kontaktowania się z klientem;
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; w celu wywiązania się z obowiązków prawnych administratora względem organów administracji publicznej;
- przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. monitoring wizyjny w miejscu działania Administratora w celu utrzymania bezpieczeństwa, w celu marketingu bezpośredniego;
- przekazywania informacji handlowych własnych i podmiotów współpracujących - na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
- podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, urzędom, organom administracji publicznej, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),
- innym podmiotom powiązanym z Administratorem Danych Osobowych,
- pracownikom, współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania,
- podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych,
- odbiorcom danym osobowych (np. kurierom, bankom).
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
trwania umowy,
do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,
przez okres 5 lat tj. okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 29.08.1997r.
Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2018, poz. 800 t.j.);
trwania zgody
1 miesiąca w zakresie danych z monitoringu wizyjnego
7) posiada Pani/Pan prawo o żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
8) ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie a oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy dwr.businessgroup@gmail.com.pl
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umowy;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ze względu na to, że Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f RODO, informuję Panią/Pana o prawie (zgodnie za art. 21 RODO) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych.